Algemeen
1. Tenzij anders aangegeven zijn cursussen jaarcursussen.
2. Nieuwe cursisten volgen bij jaarcursussen eerst een proefles.
3. Alleen als een nieuwe cursist besluit de cursus niet te volgen dan zijn aan deze proefles geen kosten verbonden.
4. Bij jaarcursussen kunnen door ziekte gemiste lessen, alleen indien mogelijk, tijdens een andere, gelijksoortige, cursus worden ingehaald. Het recht op inhalen kan hier niet aan worden ontleend.
5. Is er betalingsachterstand geweest dan kunnen over de betreffende periode geen lessen worden ingehaald.
6. Komt een cursist op een afgesproken dag niet dan wordt de les als ingehaald beschouwd.
7. Op officiële feest- en rouwdagen is het atelier gesloten.
8. De docent mag door overmacht of ziekte 4x per cursusjaar afwezig zijn. Cursisten worden per mail of telefonisch geïnformeerd.
9. Een sluiting van Overheidswege door een pandemie als Corona valt niet onder het in 8 genoemde, het atelier gaat dan, waar mogelijk, over tot online opdrachten en adviezen.
10. Wanneer een les na het onder punt 8 vermelde geen doorgang heeft wordt deze op een zaterdagmiddag ingehaald.

Materialen
1.Tenzij anders overeengekomen zijn materialen voor rekening cursist.
2. Bij etsen zijn inkten, luxe etspapier en zinkplaten voor rekening cursist. Voor de overige etsmaterialen geldt een materiaaltoeslag ad € 30,-

Cursusgeld en betalingen
1. Cursisten ontvangen een nota voor de te volgen cursus.
2. Bij éénmalige betaling moet het cursusgeld binnen 14 dagen na nota zijn voldaan.
3. Termijnbetaling geschieden in augustus (voor aanvang van de cursus),  december en maart en moeten binnen 14 dagen na nota zijn voldaan.
4. Maandelijkse betalingen moeten maandelijks voor het begin van de betreffende maand zijn voldaan. Bij te late betalingen vervalt de mogelijkheid om in termijnen of per maand te betalen. Cursist ontvangt dan een jaarnota eventueel met aftrek van reeds gedane betalingen.
5. Bij termijn- of maandelijkse betalingen is tussentijds opzeggen NIET mogelijk, u spreidt alleen de betaling.
6. Het Atelier heeft het recht cursisten eventuele verdere toegang tot de lessen te ontzeggen.
7. Vorderingen welke daags na het eind van het seizoen, of 3 weken na tussentijdse beëindiging niet zijn voldaan worden verhoogd met administratiekosten. De incasso wordt uit handen gegeven.

Aanmelding
1. Cursisten melden zich aan met het aanmeldingsformulier op de website of per mail
2. Plaatsing gaat in volgorde van binnenkomst. Bij gelijktijdige aanmeldingen krijgen de al deelnemende cursisten voorrang.
3. Cursisten met een betalingsachterstand hebben geen voorrang bij plaatsing.
4. Formulieren moeten zijn voorzien van de handtekening van de cursist. Hiermee reserveert u een plek voor het cursusjaar.
5. Bij aanmelding verbindt een cursist zich, na het volgen van een proefles (tenzij anders aangegeven), aan de cursus.
6. Cursisten verklaren, of door ondertekening van het aanmeldingsformulier of door een betaling, bekent te zijn met de Algemene Voorwaarden Atelier Jan Naezer.

Aansprakelijkheid
1. Aansprakelijkheid voor schades aan op het atelier achtergelaten of tentoongestelde werken zijn uitgesloten.

Overigen
1. De cursussen worden gegeven in het Atelier Jan Naezer.
2. Aansprakelijkheid voor schades/vermissing aan op het atelier achtergelaten werken zijn uitgesloten.
3. Bij calamiteiten volgt het Atelier het landelijk of gemeentelijk beleid. Leidt dit tot tijdelijke sluiting van het Atelier dan probeert het Atelier gemiste lessen in een vakantieperiode in te halen. Alleen bij een financiële compensatie van overheidswege wordt gedeeltelijke restitutie van het lesgeld gegeven.

Atelier Jan Naezer
06-34111032
Kamer van Koophandel: 27342421
Btw-identificatienummer: NL001129439B43